Tổng hợp các tướng thức tỉnh (Công Thành Xưng Đế China)

Đánh giá postTổng hợp các tướng thức tỉnh (Công Thành Xưng Đế China)

Danh sách các tướng thức tỉnh:
1. Trương Phi
2. Quan Vũ
3. Chu Du
4. Triệu Vân
5. Hạ Hầu Đôn
6. Chu Thái
7. Hạ Hầu Uyên
8. Trương Liêu
9. Tư Mã Ý
10. Ngụy Diên
11. Khương Duy
12. Hứa Chữ
13. Gia Cát Lượng
14. Lữ Bố
15. Hoàng Nguyệt Anh
16. Hoàng Trung
17. Điều Thuyền
18. Mã Siêu
19. Tào Tháo
20. Du – Lượng hợp thể
21. Lưu – Quan – Trương hợp thể

#congthanhxungde #congthanhxungdechina #tuongthuctinh

Tag: game hồng nhan tam quốc, Công Thành Xưng Đế, Xưng đế, somo, xưng đế china, phó bản, lôi đài tranh bá, lôi đài chí tôn, hồng nhan tam quốc, xưng đế mobi, công thanh xưng đế mobi, Triwar, Siegelord,攻城掠地, Trương Phi, tướng thức tỉnh, Quan Vũ, Chu Du, Triệu Vân, Hạ Hầu Đôn, Chu Thái, Hạ Hầu Uyên, Trương Liêu, Tư Mã Ý, Nguy Diên, Ngụy Diên, Khương Duy, Hứa Chữ, Gia Cát Lượng, Lữ Bố, Hoàng Nguyệt Anh, Hoàng Trung, Điều Thuyền, Mã Siêu, Tào Tháo, Du – Lượng hợp thể, Lưu – Quan – Trương hợp thể

Xem thêm bài viết Game Mobile: https://nscreen.vn/mobile

Nguồn: https://nscreen.vn/

Related Post